Mỗi vị trí chức danh cần bổ nhiệm phải có ít nhất 2 cán bộ trở lên tham gia dự thi.

More...