YBĐT - Hiện, tỉnh Yên Bái còn 3 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Theo lộ trình giai đoạn 2016 - 2020, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cung ứng dịch vụ thủy nông sẽ thực hiện cổ phần hóa.Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp này, việc cổ phần hoá gặp những khó khăn nhất định.

More...