YBĐT - Đến từ các phòng, đội nghiệp vụ của Công an tỉnh và công an huyện, với các chiến sĩ,*đi*tăng cường cơ sở là một dịp trải nghiệm; được ôn lại và thực hiện những biện pháp nghiệp vụ đã được đào tạo; rèn luyện kỹ năng viết lách, nhất là kỹ năng diễn thuyết trước đám đông.

More...