So sánh một chiếc Big Mac của McDonald's tại Việt Nam với Mỹ, The Economist cho rằng tiền đồng đang bị định giá thấp hơn USD 50,2%.

More...