Pierre Flores chưa trở về Canada vì mục đích lớn nhất trong chuyến sang Việt Nam lần này chưa hoàn thành.

More...