Trước thềm SEA Games 29, ngành thể thao cho lấy 35 mẫu thử gửi sang nước ngoài kiểm tra. Đây không chỉ là một con số quá ít mà chính cách lấy 35 mẫu này cũng bộc lộ nhiều bất cập, mang nặng tính ứng phó.
More...