Giải trình chênh lệch trên BCTC bán niên cty mẹ so với cùng kì

More...