Nếu trừng phạt nặng thì các “đồng chí” khai toẹt hết cả đám sẽ “vỡ bình”. Đồng chí TBT Trọng dặn rồi nên nhiêm túc thi hành kỷ luật nhẹ thôi để còn đảng, còn mình.


More...