Nguyễn Tường Cọt - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 965.700 quyền mua

More...