Chuyện dâm ô của HCM lại còn khủng hơn và mang tính hình sự trước 1954 tại Việt Bắc và sau 1954 trong khu Nhà Sàn.
Hồ đòi làm Nhà sàn để ở cũng không ngoài ý đồ đê tiện trên.
CS rán học tập Hồ.
LikeLike


More...