Luật của cs là luật hầu hết xuất thân từ hang pác pó, luật rừng của bầy đười ươi, dã nhân……pó tay ! Chỉ có phá bỏ bằng cách lật đổ thể chế thì mới mong thay đổi được xã hội,con người.
LikeLike


More...