Còn ông Diệm thì miền nam vẫn mất. Cuộc chiên Vn được tính trên bình diện tiêu sản và tích sản. Khi tích sản không còn để sanh lợi nhuận thì rút bỏ ,đây là câu nói của ông Nguyễn tiến Hưng cố vấn kinh tế nói với ông Thiệu. Người Mỹ họ không tuyên chiến với VC ,họ không có nghĩa vụ phải bảo vệ Tiền đồn mien Nam khi họ đã có một tích sản khác lớn hơn là Tàu cộng ./
LikeLike


More...