Đàn kiến mang dâu tây và buah seri, những loại quả lớn gấp nhiều lần cơ thể, về tổ một cách dễ dàng.

More...