Các nhà khoa học Đức đề xuất lý thuyết mới giải thích sự hình thành của vật chất tối sau khi vũ trụ được tạo ra.

More...