Gần 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động. Họ vô hiệu hóa từng chốt canh rồi bố trí chốt chặn nhiều vòng đồng thời lực lượng chính nhanh chóng áp sát nơi các con bạc đang sát phạt.
More...