Sau hai bài phản ánh trên báo Tiền Phong 27/10 và 3/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gửi công văn giải thích sai phạm tại di tích quốc gia chùa Khúc Thủy.
More...