Ngày 5/12, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX khai mạc. Nhiều vấn đề được đề cập, trong đó nổi lên vấn đề liên quan đến tình trạng phá rừng.
More...