GD&TĐ - Gần 20% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế phần lớn là người làm việc tự do, di cư đến thành phố lớn nên việc vận động cũng như mua bảo hiểm còn nhiều vướng mắc.

More...