Một thứ làm cho ND cuồng si nữa là bộ máy khổng lồ truyên truyền dối trá lừa đảo của CS


More...