Xin đính chính lổi chính tả: Vua Quang Trung sinh năm 1752 mất năm 1791.


More...