Tôi một cựu QNQLCVNCH, cựu tù cải tạo của cộng sản, HO.26;
Tôi ủng hộ đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam độc tài, tham nhũng, nhưng không phải bằng hành động khủng bố, bạo động lổi thời, mà phải bằng biện pháp ủng hộ đảng viên cộng sản trong phong trào “Tự diễn biến”.
Tôi phản đối những kẻ lợi dụng lòng yêu nước đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mà xuối các em đi vào con đường tự sát.


More...