Giới quân sự Tây phương khi nói tới chiến tranh Việt Nam họ chia làm 2: 1946-1954 và 1954-1975 là chiến tranh Đông Dương 1&2, sở dĩ nói Đông Dương vì có liên quan tới cả Miên và Lào nữa.
Cộng sản VN thì chia làm 2 là: 9 năm kháng chiến đánh Pháp và kháng chiến chống Mỹ, và lập lòe cướp công của toàn dân đánh đuổi thực dân pháp, cũng như bịp bợm cho cái lý tưởng chống Mỹ-Ngụy Sài Gòn cứu nước để đưa cả triệu người dân miền Nam- Bắc vào lò sát sinh, để bây giờ sau hơn 40 chiếm miền Nam, làm chủ toàn Nam-Bắc đẩy dân chúng vào cảnh làm tôi mọi, đĩ điến cho toàn thế giới, Chúng mở miệng láo là cứu nước nay mới hay qua lời lê duẩn là: “…ta đánh là đánh cho liên sô, trung quốc….” trong khi chúng một mực gọi quân dân Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là tay sai đế quốc.
LikeLike


More...