YBĐT - Với những giải pháp đồng bộ của hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao trong sản xuất vụ đông, nông dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục có một vụ đông thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác.

More...