Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ-Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Như vậy, với nghị định này, tên gọi Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội đã chính thức được sử dụng thay thế cho tên Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

More...