YBĐT - Đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) vào chương trình ngoại khoá tại các trường phổ thông trên địa bàn là một trong những hoạt động được Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) thị xã Nghĩa Lộ tích cực thực hiện trong thời gian qua nhằm giảm thiểu tình trạng MCBGTKS.

More...