YBĐT - Với tổng số 347 cơ quan hành chính Nhà nước hiện có, năm 2017, tỉnh đã thực hiện giao quyền tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ cho 100% cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước (cấp tỉnh 41 đơn vị, cấp huyện 126 đơn vị, cấp xã 180 đơn vị).

More...