Lãnh đạo Đà Nẵng nói “giật mình” vì thất thu do chủ trương đổi đất lấy hạ tầng.
More...