Tác giả đang đưa ra những bình luận ác ý, xuyên tạc bản chất Quy định 102-QĐ/TW mà Bộ Chính trị ban hành ngày 7/12/2017. Xin nói thẳng cho mà biết đây là quy định cụ thể hóa nhiều văn kiện về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giữ vững bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng vì sao tác giả và một số kể xấu lại cố tình xuyên tạc văn kiện này? Quy định 102 ra đời từ thực tiễn, đó là tình trạng suy thoái về “chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra là hết sức nghiêm trọng. Quy định này sẽ là cơ sở chính trị-pháp lý (nội bộ của Đảng) để răn đe và xử lý những trường hợp đã vi phạm nhưng chưa bị xử lý. Vậy vì lý do gì người ta lại cố tình xuyên tạc. Mục tiêu cuối cùng của họ là nhằm bác bỏ chế độ xã hội hiện hữu do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Quy định 102 là một văn kiện của Đảng nhằm xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và cả những người vi phạm pháp luật của Nhà nước.Văn kiện này thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và đạo đức của Đảng lãnh đạo, cầm quyền.Cho dù những xuyên tạc ác ý, vu khống thâm độc đến đâu cũng không thể phủ nhận được bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt nam trong 87 năm qua.


More...