Tăng Chí Vỹ từng bị chỉ trích nặng nề về sự ham mê sắc dục đến suy đồi đạo đức.
More...