Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP), một số đơn vị trực thuộc Bộ Công thương trong công tác cán bộ có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh, thực hiện công khai không đúng quy định.
More...