Liverpool đã bắt đầu chi đậm cho chuyển nhượng nhưng họ vẫn chưa thể sánh với Man City…

More...