Các chi tiết trong bài không có ý kiến, chỉ yêu cầu tác giả đừng lẫn lộn ngày ta với ngày tây. Chưa đến Tết mà đã có 29 tháng giêng (tây) là sao? Vui lòng sửa lại điểm này. Cảm ơn.
Trần Ngọc Dụng
Nhà nghiên cứu Viêt học, California
dungtan@hotmail.com


More...