YBĐT - Yên Hưng có được như ngày hôm nay là do xã đã khơi dậy nguồn nội lực trong nhân dân phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi, kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, các công trình văn hóa - xã hội.

More...