Cuộc chiến chống tham nhũng là một cuộc chiến kéo dài, không có vùng cấm trong việc phòng chống tham nhũng. Cuộc chiến này sẽ đưa những kẻ làm ô uế bộ mặt của Nhà nước, những kẻ vì tiền hại dân, những kẻ đã làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng phải đối diện với pháp luật, đối diện với sự thật và sự trừng phạt của nhân dân. Nhưng khó khăn nhất chính là sự giấu diếm, che đậy và được tiếp tay. Chống tham nhũng, tức là chống lại những người có chức quyền, quyền hành, lợi dụng để chiếm đoạt, vụ lợi cho bản thân mình, đưa họ ra trước pháp luật đối diện với sự thật, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tuy nhiên, để chống tham nhũng không phải là một việc làm dễ, nó cần có sự vào cuộc của toàn bộ các cơ quan chức năng, cả hệ thống chính quyền và toàn bộ người dân vào cuộc để chống tham nhũng.việc phát hiện tham nhũng là rất khó bởi những kẻ đã tham nhũng thường giấu kín việc chiếm đoạt và giàu lên một cách nhanh chóng, người dân càng tiếp tay cho những đối tượng đó khi không tố cáo, hay báo cáo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lí. Từ việc làm đó, tham nhũng ngày càng phức tạp, khó xử lí và giải quyết. Để việc chống tham nhũng thành công, trước tiên phải có sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước, mọi cơ quan chức năng phải vào cuộc, quan trọng nhất là người dân cùng tham gia xử lí. Bản thân người tham nhũng cũng phải tự biết hối hận về việc làm của mình, tự sửa sai, bồi thường về những thiệt hại mà bản thân gây ra.


More...