Trong các bảng xếp hạng trường đại học tốt nhất thế giới hằng năm, Mỹ luôn là quốc gia thống trị.More...