Di tích kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn được thắp sáng tạo điểm nhấn về đêm cho du lịch Huế.

More...