Hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và tấn công các tế bào ung thư. Tuy nhiên, tế bào ung thư là kẻ địch rất tinh ranh, vì chúng có thể phát triển một số cách “tàng hình” để qua mặt hệ miễn dịch, hoặc lợi dụng một số loại tế bào của chính hệ miễn dịch để phòng vệ trước sự tấn công của hệ miễn dịch.

More...