Sự kiện Hát Xoan được đưa vào danh sách “Di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại” năm 2011 rồi được gỡ bỏ mấy chữ đau lòng “cần bảo vệ khẩn cấp” để trở thành “Di sản phi vật thể của nhân loại” một cách đàng hoàng vào tháng 12/2017 đều gợi trong tôi những cảm khoái và kỷ niệm.
More...