Nguyễn Hậu sống nghĩa khí, trực tính, vì vậy, người lần đầu gặp, không hiểu tính ông có thể phật lòng, nhưng càng ở cạnh càng quý ông hơn.

More...